Do Naszego gabinetu można rejestrować się osobiście przez osoby trzecie lub telefonicznie 017/788-18-98 z ważnym 30 dni od daty wystawienia skierowaniem od lekarza. Wówczas dany pacjent zostanie wpisany na liste kolejek oczekujących na zabiegi.

Podstawy prawne w zakresie usług refundowanych przez NFZ.

Zarządzenie Nr 17/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2009r w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
I. Podstawą do realizacji świadczeń w zakładzie fizjoterapii realizowanych w warunkach ambulatoryjnych jest skierowanie na cykl zabiegów które powinno zawierać następujące elementy.
1) pieczęć nagłówkową z nr umowy z Funduszem
2) imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania świadczeniobiorcy (pacjenta)
3) rozpoznanie w języku polskim
4) kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10
5) opis dysfunkcji narządu ruchu
6)choroby przebyte i współistniejące, oraz inne czynniki (np. wszczepiony rozrusznik serca lub metalowe części w ciele) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji
7) zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa,lewa) oraz liczby zabiegów.
8) pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz data wystawionego skierowania. II. Do poradni rehabilitacyjnej skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W warunkach ambulatoryjnych w cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe. III. Długość cyklu terapeutycznego liczbę zabiegów (do 5 dziennie) oraz termin wizyty kontrolnej ustala lekarz kierujący.

Skierowanie na rehabilitację wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, specjalista w dziedzinie:
  • rehabilitacji medycznej
  • belneologii i medycyny fizykalnej
  • reumatologii
  • neurologii
  • neurochirurgii
  • chirurgii ogólnej
  • ortopedii i traumatologii.